אם אתם בעלי שליטה ומעוניינים לנצל את הטבות המס העומדות לרשותכם באופן מירבי, צרו קשר ונשמח לספק לכם שירותי ייעוץ פנסיוני לבעלי שליטה.

 1. הפקדות חודשיות המוכרות לצורכי מס עבור שכיר בעל שליטה: יש לקחת בחשבון את התקרות המותרות לעניין מס ההכנסה לגבי שכיר בעל שליטה. מעמדו של שכיר בעל שליטה שונה בהיבטים רבים ממעמדו של שכיר "רגיל". תקנות מס ההכנסה במתכונתם הנוכחית יוצרות קיפוח בהטבות הניתנות בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני של שכיר בעל שליטה לבין שכיר "רגיל". כאשר באים לתכנן את ההפקדה לאפיקים אלו יש להתחשב בתקרות הרלוונטיות לצורך ניצול אפקטיבי של הטבת המס, אולם אין כל טעם בהפקדה גבוהה מכך.
  היות ותקרה זו אינה מייצגת לרוב את הכנסותיו בפועל של בעל השליטה מומלץ לבצע צבירה נוספת (מעבר לתקרות) במסגרת חלופות חסכון אחרות כגון: ניירות ערך, תוכניות חסכון בנקאיות, תיק השקעות וכדומה. חסכון באפיקים אלו עשוי להשיג תשואות גבוהות יותר לאורך זמן ולאפשר נזילות מקסימאלית של הסכומים שייצברו.

אפשרויות להפקדה לבעל שליטה (שנת 2017) – אפשרות ראשונה:

 1. הפקדה במסגרת החברה, ע"ח פיצויים בלבד, סך של עד 1,017 ₪ לחודש (12,200 ₪ לשנה).
 2. הפקדה ע"י בעל השליטה לקופת גמל כעמית עצמאי 16% משכר 17,200 ₪ בחודש, דהיינו 2,752 ₪ בחודש שהם 33,024 ₪ בשנה.
 3. המעסיק יכול להפקיד ע"ח ביטוח אובדן כושר עבודה עד לשיעור של 3.5% מההכנסה, הכוללת שכר ודיבידנד וזאת עד לתקרת שכר של 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (כיום 24,183 ₪).
 4. ע"מ להתאים בצורה המיטבית את מבנה ההפקדות יש לבחון את מבנה השליטה בחברה – דיון בע"פ על אפשרויות נוספות.
 5. בעת עזיבת עבודה או פיטורין יהיה ניתן עדיין לקבל השלמת פיצויים מהחברה, כהוצאה מוכרת.

הפרשות במעמד עצמאי לתגמולים + פיצויים בלבד ע"ח החברה:

שכר מבוטח מעסיק פיצויים מעסיק א.כ.ע תגמולי עובד הערות והסברים
עד שכר 12,200 ₪ - בתוכנית קצבה לא משלמת 1,017 ₪ המהווים 8.33% מהשכר סכום זה יוכר כהוצאה לחברה. המשכורת בגינה משולמים פיצויים בלבד, אינה נחשבת כמשכורת מבוטחת ומאפשרת הפקדה כעמית עצמאי
16% מהכנסה בגובה 17,200 ₪ 2,752 ₪ המהווים 16% מפעמיים תקרת הכנסה מזכה בגין ההפקדה יינתנו 11% ניכוי לפי המס השולי ו- 5% זיכוי לפי 35%
עד תקרה של 24,183 ₪ עד 3.5%. כיסוי מלא 75% עד תקרה של 2.5 פעמים שמ"ב (605 ₪)

אפשרויות להפקדה לבעל שליטה (שנת 2017 – אפשרות שניה):

 1. הפקדה במסגרת החברה, ע"ח תגמולים של 2.5 פעמים שמ"ב עד 24,183 ₪ שכר.
 2. פיצויים בלבד, סך של עד 1,017 ₪ לחודש (12,200 ₪ לשנה).
 3. הפקדה ע"י בעל השליטה לקופת גמל כעמית עצמאי 5% משכר 8,600 ₪ בחודש, דהיינו 430 ₪ בחודש.
 4. המעסיק יכול להפקיד ע"ח ביטוח אובדן כושר עבודה עד לשיעור של 3.5% מההכנסה, הכוללת שכר ודיבידנד וזאת עד לתקרת שכר של 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (כיום 24,183 ₪).
 5. ע"מ להתאים בצורה המיטבית את מבנה הפקדות יש לבחון את מבנה השליטה בחברה – דיון בע"פ על אפשרויות נוספות.
 6. בעת עזיבת עבודה או פיטורין יהיה ניתן עדיין לקבל השלמת פיצויים מהחברה, כהוצאה מוכרת.

הפרשות במעמד שכיר תגמולים ופיצויים ע"ח החברה:

שכר מבוטח מעסיק פיצויים תגמולי מעסיק מעסיק א.כ.ע תגמולי עובד הערות והסברים
עד תקרה של 24,183 ₪ 1,017 ₪ המהווים 8.33% מהשכר הפרשה עד 7.5% (כולל אובדן כושר עבודה) מהשכר המבוטח 21,500 ₪ הפרשות עובד לפחות 5% ולא יותר מ- 7% מהשכר המבוטח סכום זה יוכר כהוצאה לחברה. המשכורת בגינה משולמים 2.5 שמ"ב לתגמולים ופיצויים 1,017 ₪ בלבד
5% מהכנסה בגובה 8,600 ₪ 430 ₪ המהווים 5% מתקרה הכנסה מזכה בגין ההפקדה יינתנו 5% זיכוי לפי 35%
עד 24,183 ₪ עד 3.5% כיסוי מלא 75% עד תקרה של 2.5 פעמים שמ"ב (605 ₪)

קרנות השתלמות:

בנוסף להפקדות הפנסיוניות, יכול שכיר בעל שליטה להפקיד סכומים לקרן השתלמות בהתאם לטבלה המצ"ב:

ההפקדות הנדרשות לקרן השתלמות בעבור "שכיר" ו- "שכיר בעל שליטה" בשנת המס

שכיר שכיר בעל שליטה
משכורת שנתית מרבית שההפרשה בעדה פטורה ממס בעת ההפרשה = 188,544 ₪ הפקדת מעביד הפקדת עובד סה"כ הפקדת מעביד הפקדת עובד סה"כ
תקרת הסכום המוכר לחברה כהוצאה – אחוז ממשכורת קובעת 7.50% 2.50% 10% 4.50% 1.50% 6%
תקרה בש"ח 14,141 4,714 18,854 8,484 2,028 11,312
הפרשה מרבית מבלי שתיזקף לעובד הכנסת עבודה 7.50% 2.50% 10% 7.50% 2.50% 10%
תקרה בש"ח 14,141 4,714 18,854 14,141 4,714 18,854

הערות לטבלה :

 • תאריך הפתיחה הקובע לגבי מועד הנזילות של כל קרנות ההשתלמות שברשותך הוא התאריך בו נפתחה הקרן הוותיקה ביותר ממנה לא בוצעו משיכות.
 • לא ניתן להשתמש בוותק של קרן השתלמות "עצמאית" לצורך משיכה מקרן "שכירה" וההיפך.
 • ע"פ הנחיות נציבות מס ההכנסה החל משנת 2008, ע"מ ליהנות מהטבת המס יש לבצע הפקדה שוטפת מידי חודש ולהימנע מהפקדה חד-פעמית בסוף שנה. במקרה של הפקדה חודשית נהנה החוסך גם מריביות הקופה לאותה השנה.